Jak si stanovit cíl – How to set a goal

Do nového roku s novými cíli – článek v češtině i angličtině.

Podle některých psychologů mají úspěšní lidé v jakémkoli oboru několik společných vlastností – umění žít sám se sebou, umění vyrovnat se s chybami, umění vytrvat, schopnost rozlišit mezi podstatným a nepodstatným a stanovit si přiměřené cíle.

SMART

Stanovit si cíl tak, aby Vás to motivovalo, můžete i Vy a pravidlo SMART je velmi dobrou pomůckou. SMART znamená v angličtině chytrý a nebo elegantní, v kontextu stanovování cílů je to však akronym:

S – Specific neboli konkrétní – formulujte svůj cíl konkrétně

M – Measurable neboli měřitelný – stanovte si jak poznáte, že jste úkol splnili

A – Attainable neboli dosažitelný – buďte realističtí a dejte si úkol, který lze splnit

R – Relevant neboli vhodný a užitečný – cíl musí mít pro Váš život význam

T  – Time bound neboli časově ohraničený – dejte si konkrétní termín

Až budete mít svůj cíl vymyšlený podle SMART pravidla, je dobré zamyslet se ještě nad

následujícími body:

  • Rozfázujte si svůj cíl na několik dílčích kroků a dejte si k nim konkrétní termín
  • Dejte si rozmezí, např. zhubnu 2 až 4 kila – je motivující mít lehčí a těžší cíl
  • Zamyslete se, co Vám bude při plnění cíle největší překážkou
  • Zamyslete se, co budete ke splnění cíle potřebovat
  • Buďte pozitivní, protože úspěch či neúspěch je jen v naší hlavě a většina neúspěchu nastane kvůli strachu ze selhání. Důležité je pozitivní nastavení mysli, což je skvěle vyložené v tomto videu

 

„Každý den udělej něco, co tě děsí.“ Eleanor Roosevelt

 

Příklad dobře formulovaného cíle

Cíl: Připravím se na zkoušku CPE – je to konkrétní a měřitelné, relevantní pro mou profesi a je to cíl dosažitelný

Termín: Březen nebo červen 2018- časové ohraničený a je tu těžší i snadnější varianta

Jak: 2 – 4 krát za týden se budu učit 30 minut z učebnice a 1krát za měsíc napíšu úkol z písemné části zkoušky

Překážky: Nedostatek času (ale když se místo čučení na FB nebo koukání se na Ulici budu učit, tak to dám :-))

Co budu potřebovat: Pevnou vůli a učebnici

Příklad špatně formulovaného cíle

Cíl: Tak se snad v tom roce 2018 pořádně pustím do té angličtiny, ale já vím, že jsem lenoch a stejně mi to neleze do hlavy, ale zkusím to 🙂

 

Tak hodně štěstí a níže si můžete celý článek přečíst v angličtině a nezapomeňte si vyplnit accountability formulář buď online nebo v PDF a zaslat mi ho, protože každý, kdo zveřejní svůj cíl dostane praktický dárek.

 

How to set a goal (not only in learning)

According to some psychologists, successful people have several things in common – they can live with themselves, they can cope with mistakes, they can persist, they have the ability to tell between the important and unimportatnt, and they can also set relevant goals.

SMART

To set a goal that will motivate you is easy. You can do it too and the SMART rule will help you. SMART means clever or elegant, but in the context of goal setting it is an acronym:

S – Specific – define your goal in specific terms

M – Measurable – identify, how you will know you have reached the goal

A – Attainable – be realistic

R – Relevant – the goal must be relevant to your life

T – Time bound – set a specific deadline

When you have set you goal based on the SMART rule, try to think about the following points , too:

  • Divide your goal into smaller steps and give them a specific deadline
  • Give yourself a range – e.g. I will lose between 2 and 4 kilos – it si motivationg to have an easier and a more difficult goal
  • Define what will be the greatest obstacle
  • Identify what you will need for reaching your goal
  • Be positive as success or failure is only in our heads and most failure comes about only because we are too scared of it. The most important is our mind set, which is greaty explained in this video

„Do one thing every day that scares you“ Eleanor Roosevelt

Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+Tweet about this on Twitter