Čl. I  Úvodní ustanovení
1. Všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi objednatelem a příslušným dodavatelem.
2. Smlouva mezi objednatelem a dodavatelem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky) objednatele nebo na základě závazné telefonické objednávky u dodavatele. Za písemnou formu se považuje elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele (dále jen objednávka) dostupný prostřednictvím webových stránek www.jazykovkakrumlov.cz.
3. Dodavatel má povinnost do dvou pracovních dnů ode dne obdržení objednávky písemně potvrdit objednateli její přijetí. Pokud tak neučiní, není objednávka považována za přijatou. Za potvrzení objednávky se považuje i odeslání potvrzovacího e-mailu na uvedenou adresu objednatele.
4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

Čl. II Předmět plnění
1. Předmětem plnění je výuka jazyků pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka).
2. Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (obecný kurz, konverzace, příprava ke zkouškám a certifikátům, pobytový tábor, příměstský tábor atd.) Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná na internetových stránkách dodavatele www.jazykovkakrumlov.cz.

Čl. III Všeobecná ujednání
1. Dodavatel se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu, rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Podmínky výuky jsou zveřejněny na internetové adrese www.jazykovkakrumlov.cz. Další povinnosti dodavatele jsou specifikovány v dalších bodech těchto podmínek.
2. Objednatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit.

Čl. IV Termín a realizace výuky
1. V případě letních kurzů jsou vypsány data konání stejně tak jako časový harmonogram.
2. Zahájení výuky je specifikováno v aktuální nabídce jazykových kurzů na webové adrese dodavatele www.jazykovkakrumlov.cz.
3. Dodavatel si vyhrazuje právo posunout zahájení a ukončení kurzu v případě, že je to z technických důvodů nutné.

4. Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je dodavatel oprávněn zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Objednatel bude na tuto skutečnost předem upozorněn.
5. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz z důvodu nenaplnění minimální kapacity kurzu (minimální počet jsou 4 studenti). Dodavatel je povinen o tomto faktu informovat objednatele nejpozději 3 pracovní dny před zahájením kurzu. Dodavatel je povinen nabídnout objednateli náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

Čl. V Kurzovné
1. Cena za příslušný jazykový kurz (dále jen kurzovné), je určena dle ceníku jazykových kurzů dodavatele zveřejněného na internetové adrese www.jazykovkakrumlov.cz a je uvedena v objednávce objednatele (dle konkrétní specifikace kurzu).
2. Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových bloků (dle specifikace kurzu), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.
3. Kurzovné je vždy uvedeno včetně příslušné sazby DPH.

Čl. VI Platební podmínky
1. Před zahájením semestrálního kurzu je objednatel povinen zaplatit dodavateli zálohu kurzovného minimálně ve výši 2000Kč. Zbylou částku je objednatel povinen uhradit do 1.6. příslušného roku.
2. Kurzovné je možné uhradit převodem na účet, dárkovým poukazem nebo po dohodě v hotovosti
5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky) platí následující podmínky:
• Při zrušení více něž 90 dní před datem konání bude vráceno 100 % kurzovného.
• Při zrušení 60 – 90 dní před začátkem výuky bude vráceno 50 % z celkové částky
• Při zrušení 30 – 60 dní před začátkem kurzu bude vráceno 25 % z celkové částky
• Při zrušení 0 – 29 dní před začátkem kurzu bude vráceno 0 % z celkové částky
6. Objednáním kurzů souhlasím s pořizováním audiovizuálních záznamů z kurzů a táborů a s jejich použitím k propagaci školy. Před focením jsou studenti upozorněni, že je pořizován vizuální záznam.

Čl. VII Slevy z kurzovného
1. Výčet aktuálně nabízených slev je k dispozici na www.jazykovkakrumlov.cz.
2. Žádnou ze slev poskytovaných dodavatelem nelze uplatnit zpětně a slevy nelze sčítat.
3. Žádnou z nabízených slev nelze uplatnit při platbě vzdělávacími poukázkami, zaměstnaneckými benefity, či při platbě dárkovým poukazem.
4. Dodavatel není povinen upozorňovat objednatele na možnost využití slevy.
Čl. VIII Kvalita výuky a lektorské zajištění výuky
1. Dodavatel se zavazuje zajistit pro výuku kurzu českého nebo zahraničního lektora dle konkrétní specifikace daného kurzu. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu lektora.
2. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v určených dnech a časech.
3. Dodavatel se zavazuje, že výuka bude probíhat v úrovni, která je uvedena u specifikace konkrétního kurzu s přihlédnutím k jazykové úrovni dané skupiny dle uvážení lektora.
4. Dodavatel se zavazuje dodržovat maximální stanovený limit pro počet osob v kurzu a to následovně:
Příměstské tábory – max. 12 studentů
Pobytový tábor – maximálně 20 studentů
Letní kurzy – maximálně 6 studentů
Běžné docházkové kurzy – maximálně 5 studentů
Konverzační kurzy – maximálně 6 studentů

Čl. IX Reklamace
1. Pokud je objednatel nespokojen s kvalitou výuky, je povinen dodavatele o této skutečnosti informovat písemně.
2. Reklamaci kurzu lze uplatnit nejpozději do začátku třetího vyučovacího bloku (lekce) po zahájení kurzu, čehož si je objednatel vědom a s tímto souhlasí. Pokud klient zmeškal první výukové bloky, nebude lhůta pro uplatnění reklamace posunuta. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
3. Dodavatel obdržení reklamace potvrdí nejpozději do dvou dnů.
4. Dodavatel si vyhrazuje právo přezkoumat důvody reklamace a v případě, že ji shledá za oprávněnou, navrhnout objednateli řešení, např. v podobě umožnění přestupu do jiného kurzu, převodu na individuální výuku či uložení kurzovného do dalšího semestru, případně vrácení kurzovného objednateli – volba takového řešení je vždy na dodavateli (ve všech případech se jedná o navrácení adekvátní části kurzovného, tj. po odečtení částky za již uskutečněné lekce, resp. bloky).
5. Dodavatel, respektive jím pověřený pracovník, se zavazuje rozhodnout o reklamaci ihned, je-li to možné, nebo do 5 pracovních dnů. Ve složitých případech, kdy je třeba prověřit důvody reklamace např. formou distribuce dotazníků spokojenosti ostatním účastníkům kurzu, provedení hospitace v kurzu, konzultace s daným lektorem apod., rozhodne dodavatel nejpozději do 4 týdnů od dne doručení reklamace.
6. Jako relevantní důvod reklamace nebudou uznány překážky vzniklé na straně objednatele. Jedná se tak především o změnu časových možností, ztrátu důvodu k navštěvování kurzu s ohledem na změnu okolností, za nichž se objednatel přihlásil.
7. Jako relevantní důvod reklamace nebude rovněž uznáno zrušení hodiny ze strany dodavatele. Dodavatel se však zavazuje zajistit náhradní termín výuky či adekvátně prodloužit trvání kurzu.
8. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností vyplývajících ze smlouvy,, k nimž došlo následkem vyšší moci.
9. Objednatel si je svých povinností vyplývajících pro něj z tohoto odstavce VOP vědom, souhlasí s nimi a zavazuje se je dodržovat.
10. Objednateli nevzniká nárok na vrácení kurzovného při překážkách vzniklých z jeho strany, které mu zabraňují v řádné docházce (změna časových možností objednatele či dalších okolností, za nichž se přihlásil do kurzu). Dodavateli v tomto případě nezaniká nárok na doplatek kurzovného v plné výši.
11. V případě elektronického přihlášení do kurzu má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak.
12. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
13. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 3 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 3 tohoto ustanovení.
14. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty je objednávka považována za závaznou a vztahují se na ni stejné podmínky, jako by došlo k uzavření závazné přihlášky.
15. Žádost o změnu objednávky jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat objednateli vždy písemně, tj. e- mailem. Žádost o změnu objednávky je považována za přijatou, pokud dodavatel písemně potvrdil její obdržení. Dodavatel se zavazuje přijetí potvrdit nejpozději do 24 hodin od obdržení.

Čl. X Porušení smlouvy, změna smlouvy, odstoupení od smlouvy
1. V případě odstoupení objednatele od smlouvy (storno) před zahájením daného kurzu, tj. po podpisu závazné objednávky (přihlášky) avšak před faktickým zahájením kurzu (výuky) platí následující podmínky:
• Při zrušení více něž 90 dní před datem konání bude vráceno 100 % kurzovného.
• Při zrušení 60 – 90 dní před začátkem výuky bude vráceno 50 % z celkové částky
• Při zrušení 30 – 60 dní před začátkem kurzu bude vráceno 25 % z celkové částky
• Při zrušení 0 – 29 dní před začátkem kurzu bude vráceno 0 % z celkové částky
2. V případě elektronického přihlášení do kurzu (tj. vyplněním objednávky kurzu prostřednictvím e-shopu umístěného na webových stránkách www.jazykovkakrumlov.cz má objednatel, je-li spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Tato lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, kdy byla daná smlouva uzavřena (tj. ode dne následujícího po dni, kdy objednatel odeslal svou objednávku dodavateli a dodavatel mu přijetí této objednávky potvrdil) a k dodržení této lhůty postačuje, bylo-li odstoupení od smlouvy před uplynutím této lhůty dodavateli odesláno. Odstoupí-li objednatel v souladu s výše uvedenými podmínkami od smlouvy, navrátí mu dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy dodavatel obdržel odstoupení od smlouvy, veškeré platby, jež od objednatele v souvislosti s touto smlouvou obdržel, a to stejným způsobem jako tyto platby obdržel, nedohodnou-li se smluvní strany j jinak.
3. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení bylo již s poskytnutím služeb započato, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel je v takovém případě povinen uhradit dodavateli poměrnou část ceny kurzovného odpovídající ceně služeb již objednateli poskytnutých.
4. V případě, že před uplynutím 14-denní lhůty pro odstoupení od smlouvy ve smyslu odst. 4 tohoto ustanovení byly již objednateli objednané služby v celém rozsahu poskytnuty, stalo se tak na základě výslovné žádosti (tj. na základě příslušné objednávky) objednatele a objednatel v takovém případě nemá právo odstoupit od dané smlouvy dle odst. 4 tohoto ustanovení.
5. Po uplynutí výše uvedené 14-denní lhůty právo odstoupit od smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu na www.jazykovkakrumlov.cz zaniká.
6. Žádost o změnu smlouvy jakož i odstoupení od smlouvy musí objednatel odeslat dodavateli vždy písemně, tj. e-mailem. Žádost o změnu smlouvy je považována za přijatou doručením dodavateli, ovšem dodavatel se zavazuje přijetí žádosti potvrdit nejpozději do 48 hodin od obdržení. Odstoupení od smlouvy je účinné doručením dodavateli.
7. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout či dodatečně vyloučit z kurzu objednatele, jež porušuje základní zásady občanského soužití či objednatele, u něhož vyjde najevo, že není objektivně schopen zvládat výuku. V případě dodatečného vyloučení má objednatel nárok na vrácení kurzovného v rozsahu neodchozených lekcí.

Čl. XI Osobní údaje objednatele
1. Objednatel dává odesláním nebo podpisem objednávky dodavateli k dispozici své osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště/sídla, e-mailovou adresu a telefonní číslo a u podnikajících fyzických osob IČO. Objednatel podpisem nebo odesláním objednávky stvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a pravdivé. Dojde-li následně ke změně osobních údajů, je objednatel povinen o této změně dodavatele vyrozumět, a to nejpozději do 7 dní.
2. V případě, že objednatel nebude zároveň účastníkem výuky a objednal výuku pro třetí osobu nebo v případě, že objednávku podepíše nebo odešle zákonný zástupce účastníka výuky, který je mladší 18 let, prohlašuje zákonný zástupce nebo objednatel, který objednal výuku pro třetí osobu, že má právo použít osobní údaje účastníka výuky a poskytnout je dodavateli a že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. V případě, že toto prohlášení se ukáže jako nepravdivé, má dodavatel právo požadovat po osobě, která objednávku podepsala či odeslala, náhradu škody.
3. Dodavatel je v tomto smluvním vztahu správcem osobních údajů a zavazuje se nakládat s osobními údaji objednatele v souladu s platnou legislativou, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).
4. V souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je dodavatel oprávněn zpracovávat poskytnuté osobní údaj  za účelem uzavření a plnění smlouvy. Odmítnutí poskytnutí osobních údajů bude mít za následek neuzavření smlouvy. Dále je dodavatel oprávněn zpracovávat osobní údaje poskytnuté v souvislosti s plněním smlouvy z titulu oprávněného zájmu, a to pro účely přímého marketingu, tedy zasílání obchodních sdělení dodavatele.
5. Objednatel bere na vědomí, že ke zpracování jeho osobních údajů dle předchozího odstavce není třeba souhlas objednatele.
6. Dodavatel potvrzuje, že si je vědom toho, že v souladu s platnou legislativou má objednatel:

  •  právo na přístup k osobním údajům spočívající v právu získat od správce potvrzení, zda zpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a informaci o účelu zpracování, kategorii osobních údajů, době zpracování a další informace dle čl. 15 GDPR,
  •  právo na opravu nepřesných osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů, pokud pominul účel, pro nějž byly shromážděny, nebo pokud objednatel odvolal souhlas ke zpracování osobních údajů nebo osobní údaje byly shromážděny protiprávně a z dalších důvodů uvedených v čl. 17 GDPR
  • právo na omezení zpracování spočívající v tom, že objednatel popírá přesnost osobních údajů nebo vznesl námitku proti zpracování a v dalších případech uvedených v čl. 18 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů spočívající v tom, že objednatel má právo získat osobní údaje, jež poskytl dodavateli jako správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a v právu předat tyto údaje jinému správci za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR a
  • právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Objednatel prohlašuje, že je dostatečně poučen o svých právech ve věci ochrany osobních údajů.
8. Objednatel bere na vědomí, že zpracováním osobních údajů objednatele může dodavatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.
9. Dodavatel se zavazuje přijmout opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům objednatele, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů a toto se zavazuje zajistit i u každého zpracovatele osobních údajů, kterého zpracováním pověří.
10. Dodavatel zajistí v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy informovanost svých zaměstnanců a dalších osob pracujících s osobními údaji objednatele o tom, že tyto údaje je třeba uchovávat a chránit dle GDPR a neposkytovat je třetím osobám.

11. I po skončení smlouvy může dodavatel používat emailovou adresu objednatele k zaslání informací o nabídce kurzů a dalších služeb pokud se objednatel z mailingového seznamu písemně neodhlásí.
12. Dodavatel prohlašuje, že systém, kde budou uchovávány osobní údaje, je umístěn na území Evropské unie, a nebo je pod ochranou Rámcového ujednání o Štítu soukromí uzavřenému mezi Evropskou unií a USA (EU – U.S. Privacy Shield Framework) a je v souladu s GDPR.

Čl. XII Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu
V případě, že dojde mezi dodavatelem a objednatelem, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu ze smlouvy o poskytování jazykové výuky uzavřené na základě objednávky objednatele, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může objednatel-spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz
Objednatel-spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS

Čl. XIII. Závěrečná ustanovení
Pokud tyto VOP ani ujednání smluvních stran nestanoví jinak, řídí se právními vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Tyto obchodní podmínky jsou vydané podle občanského zákoníku a jsou platné a účinné ode dne 25. 5. 2018.